Tingimused Info allutatud võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Võlakirja nimetus
EUR 8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 22-2032
Noteerimine
Nasdaq Tallinn, Balti võlakirjade nimekiri
ISIN
EE3300002690
Nimiväärtus
EUR 1 000
Emissiooni kogumaht
EUR 20 000 000
Väljalaskekuupäev
21.09.2022
Lunastuskuupäev
21.09.2032
Aastane fikseeritud intressimäär
8% (intressiarvestuse aluseks on 30 päevane kuu ja 360 päevane aasta)
Intressimaksete sagedus
Kord kvartalis, igal aastal 21. septembril, 21. detsembril, 21. märtsil ja 21. juunil või nendele lähedastel kuupäevadel
Lõplikud tingimused
Prospekti kokkuvõte
Prospekt
Käesolev teade on reklaam prospekti määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ning ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus see oleks ebaseaduslik. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid lugema Finantsinspektsiooni („FI“) poolt kinnitatud prospekti, selle kokkuvõtet ning võlakirjade tingimusi, et mõista täielikult Bigbank AS-i („Emitent“) allutatud tagamata võlakirjadesse investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt investor.bigbank.eu/et ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav võlakirjade heakskiitmisena.

Eesti kodanikele Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected].