EUR 8.00 Bigbank subordinated bond 22-2032

EUR 8.00 Bigbank subordinated bond 22-2032

Märkimiste periood on lõppenud.

Tulemused

Tingimused Info allutatud võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Võlakirja nimetus
EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 22-2032
Noteerimine
Nasdaq Tallinn, Balti võlakirjade nimekiri
ISIN
EE3300002690
Nimiväärtus
1000,00 eurot
Emissiooni kogumaht
20 000 000 eurot
Väljalaskekuupäev
21.09.2022
Lunastuskuupäev
21.09.2032
Aastane fikseeritud intressimäär
8% (intressiarvestuse aluseks on 30 päevane kuu ja 360 päevane aasta)
Intressimaksete sagedus
Kvartaalsed. Esimese intressimakse tasume 21. märtsil 2023. aastal kahe esimese kvartali eest summas 40 eurot võlakirja kohta, seejärel jätkuvad väljamaksed summas 20 eurot võlakirja kohta kvartaalselt.
Lõplikud tingimused
Prospekti kokkuvõte
Prospekt
Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ning ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus see oleks ebaseaduslik. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid lugema Finantsinspektsiooni („FI“) poolt kinnitatud prospekti, selle kokkuvõtet ning võlakirjade tingimusi, et mõista täielikult Bigbank AS-i („Emitent“) allutatud tagamata võlakirjadesse investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt investor.bigbank.eu/et ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav võlakirjade heakskiitmisena.

Eesti kodanikele Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected].